Termat dhe Kushtet

Procedurat e regjistrimit dhe konfirmimit për programet në gjuhën ESE
(përveç Diplomës së Vitit të Fondacionit Ndërkombëtar ESE)

Formulari dixhital i regjistrimit në ESE duhet të plotësohet dhe të nënshkruhet elektronikisht nga klienti dhe në rastin e një studenti jo të rritur nga prindi ose kujdestari.

Nëse keni rezervuar një paketë kursi dhe akomodimi, ne do t'ju përgjigjemi me konfirmim në varësi të disponueshmërisë së zgjedhjes së akomodimit brenda dy ditëve pune nga marrja e formularit të regjistrimit.

Detajet e fluturimit, duke përfshirë oraret e mbërritjes dhe nisjes, duhet të zbulohen plotësisht aty ku janë zgjedhur transfertat e aeroportit ose siç përfshihen në paketën e kursit dhe akomodimit. Nëse detajet e fluturimit nuk zbulohen, duke përfshirë orarin e mbërritjes dhe nisjes, ESE nuk do të mbajë përgjegjësi për transfertat e aeroportit dhe çdo vonesë pasuese, humbjen e fluturimeve ose çdo shpenzim tjetër të shkaktuar duke përfshirë pagesën e transportit alternativ dhe/ose aranzhimeve të udhëtimit, ose kursit dhe/ose angazhimet e akomodimit.

Të gjitha biletat e fluturimit dhe/ose sigurimet e udhëtimit të blera përmes ESE duhet të paguhen plotësisht menjëherë pas konfirmimit dhe pranimit të fluturimeve dhe/ose sigurimit të udhëtimit.

Ju lutemi shikoni detajet e pagesës më poshtë në seksionin "Pagesa e tarifave" më poshtë:


tarifat

 • Tarifa e regjistrimit të kursit - 50 euro
 • Tarifa e Administrimit të Akomodimit (prenotimet për të rriturit) - 30 euro 
 • Tarifa e librit të kursit të parë (rezervimet për të rritur) – 30 euro
 • Tarifa e ndryshimit të akomodimit - 50 euro
 • Tarifa e Sigurimit - 10 euro në javë

Vërtetim

Në varësi të disponueshmërisë, ESE do të lëshojë një Letër Konfirmimi, një Faturë Proforma dhe një Letër Pranimi (kur kërkohet një aplikim për Visa) brenda dy ditësh pune nga marrja e Formularit të Regjistrimit.

Pagesa e plotë e faturës totale duhet të paguhet të paktën dy (2) javë para datës së mbërritjes së studentit. Nëse data e Formularit të Regjistrimit është më pak se dy (2) javë para datës së mbërritjes së studentit, shuma e plotë e Faturës duhet të paguhet menjëherë. Dështimi për ta bërë këtë do ta bëjë Letrën e Konfirmimit të lartpërmendur dhe Letrën e Pranimit të pavlefshme.

ESE do të lëshojë Sigurime Fluturimesh dhe Udhëtimesh vetëm pas marrjes së pagesës.

Politika e Anulimit për programet në gjuhën ESE

(përveç Diplomës së Fondacionit Ndërkombëtar ESE)

Anulimet e rezervimeve duhet të merren nga ESE me shkrim dhe i nënshtrohen Tarifave të Anulimit si më poshtë:

 • Më shumë se 7 ditë para datës së mbërritjes:150 euro Tarifa e administrimit, tarifat e fluturimit (nëse ka) dhe Sigurimi i Udhëtimit (nëse ka).
 • Midis 1-7 ditëve para datës së mbërritjes:Tarifat e shkollimit dhe akomodimit 1 javë (nëse ka), plus tarifat e tjera të detajuara më sipër, duke përjashtuar tarifën e librit të kursit (rezervimet për të rritur), tarifat e fluturimit (nëse aplikohen) dhe Sigurimi i Udhëtimit (nëse aplikohet).
 • Për mos shfaqje, ose anulim ose shkurtim të kursit pas datës së mbërritjes: asnjë rimbursim i ndonjë tarife.
 • Shtyrja e çdo rezervimi është subjekt i një tarife administrimi prej 150 Euro. Shtyrja duhet të bëhet më shumë se 7 ditë përpara mbërritjes.

 

Kushtet e tjera
Për të shmangur dyshimet, çdo javë e pjesshme konsiderohet si një javë e plotë, nëse dhe ku është e zbatueshme. Të gjitha tarifat e anulimit janë të patransferueshme.

Oferta Speciale

Të gjithë studentët e prenotuar në një Ofertë Speciale do t'i nënshtrohen Kushteve dhe Kushteve specifike të asaj Oferte Speciale.


Refuzimi i vizës

Nëse kërkohet një vizë hyrjeje, por nuk jepet, duhet të këshilloni menjëherë ESE-në së bashku me një kopje të dokumentit të refuzimit të vizës brenda 3 ditëve nga njoftimi për refuzim. Refuzimi i vizës konsiderohet si anulim i rezervimit dhe për këtë arsye politika dhe kushtet e anulimit zbatohen si më sipër. Nëse studenti kërkon dokumente të reja për vizë për të riaplikuar për vizë, apelim ose zgjatje të qëndrimit, do të paguhet një tarifë prej 50 €.

 

Aplikimi, Regjistrimi dhe Konfirmimi vetëm për Diplomën e Fondacionit Ndërkombëtar ESE
Aplikimi & Regjistrimi
Hapi 1: Studentëve të interesuar në kursin e Diplomës Fondacioni Ndërkombëtar ESE u kërkohet të plotësojnë formularin e duhur të aplikimit së bashku me një tarifë të pakthyeshme për aplikim prej 145 euro. Aplikimi duhet të përmbajë dokumentet e kërkuara (kopja e pasaportës, dëshmia e nivelit të arritur në gjuhën angleze e cila është minimumi IELTS 4.5 ose një rezultat prej 45 ose më i lartë në provimin e vendosjes standarde angleze të arsimit NCC dhe certifikatën e shkollës së mesme) dhe dërguar me email në ESE në [email mbrojtur]. Studentëve pa nivelin e kërkuar të gjuhës angleze do t'u kërkohet të ndjekin një kurs para-seancor të anglishtes për të arritur nivelin e kërkuar të IELTS 4.5 ose 45 në Testin e Vendosjes Angleze Standarde të Arsimit NCC.
Hapi 2: Nëse aplikimi i studentit miratohet, ESE do të lëshojë një Letër të Përkohshme të Pranimit dhe një faturë për Tarifën e Regjistrimit të pakthyeshme prej 450 euro.
Hapi 3: Me marrjen e Tarifës së Regjistrimit të pakthyeshme prej 450 Euro ESE do të lëshojë një faturë për kursin dhe akomodimin siç është rezervuar dhe një Letër Pranimi me kusht nga një universitet (nëse është e zbatueshme).
Vërtetim Pagesa e plotë duhet të bëhet pasi të pranoni ofertën e ESE për një vend në Diplomën e Fondacionit Ndërkombëtar. Me marrjen e pagesës së tarifave, ESE do të lëshojë një Letër Pranimi dhe një faturë pagese, e cila mund të përdoret për aplikimet e Vizave të hyrjes (nëse aplikohet).
Tarifat dhe Politika e Anulimit vetëm për Vitin Ndërkombëtar të Fondacionit ESE (IFY)
Anulimet për shkak të problemeve të vizave: Anulimet për Diplomën e Fondacionit Ndërkombëtar duhet të bëhen me shkrim dhe të dërgohen me email [email mbrojtur] brenda tre (3) ditëve nga data në dokumentin e refuzimit dërguar nga Ambasada / autoritetet lëshuese. Nëse Viza e hyrjes në Maltë refuzohet, ESE do të rimbursojë vetëm tarifat e kursit. Rimbursimet do të bëhen vetëm kur sigurohen prova zyrtare të refuzimit të vizave.
Për mos shfaqje, ose anulim ose shkurtim të një kursi: Nëse studentët nuk arrijnë ose mungojnë gjatë kursit të tyre, nuk do të jepen asnjë rimbursim i tarifave të kursit. Periudhat e mungesës nuk mund të plotësohen me një zgjatje falas në fund të kursit. Në rastin e studentëve që marrin vizë hyrëse, mosardhjet, ardhjet me vonesë dhe periudhat e mungesës do të raportohen tek autoritetet e Imigracionit.
Për të gjitha arsyet e tjera, anulimi duhet të bëhet me shkrim dhe i nënshtrohet tarifave të anulimit si më poshtë: Nga 1 deri në 21 ditë para datës së mbërritjes: tarifat e shkollimit dhe akomodimit 4 javë, tarifat e fluturimit (nëse ka) dhe Sigurimi i Udhëtimit (nëse ka). Për mos shfaqje, ose anulim ose shkurtim të kursit pas datës së mbërritjes: nuk ka rimbursim të asnjë tarife. Në rast se, ndërmjet 14 dhe 21 ditësh përpara datës së fillimit të kursit, miratimi i aplikimit për vizë hyrëse është ende në pritje, studentët mund të zgjedhin të shtyjnë datën e fillimit të kursit për datën tjetër për një tarifë shtyrjeje prej 145 euro. Me konfirmimin e miratimit të vizës, zbatohen politikat e anulimit të mësipërme.
T ALL GJITHA STUDENTT
Rimbursimet

Rimbursimet, nëse ka, bëhen në të njëjtën mënyrë si pagesa për ESE dhe personit që e bëri pagesën për ESE. Prandaj, nëse mënyra e pagesës bëhet përmes një karte krediti, rimbursimi do të bëhet përmes së njëjtës kartë krediti te i njëjti mbajtës i kartës së kreditit, dhe nëse mënyra e pagesës bëhet me transfer bankar, atëherë rimbursimi do t'i bëhet e njëjta llogari bankare nga e cila është bërë pagesa. Çdo tarifë bankare ose karte krediti e kryer nga ESE për rimbursimet do të zbritet nga shuma e rimbursuar.

Akomodimi

ESE u ofron studentëve të rritur një sërë opsionesh akomodimi si më poshtë: Familje pritëse, Banesa ESE, Apartamente dhe Hotele të Përbashkëta.

 

Familjet pritëse, apartamentet dhe banesat e përbashkëta janë të disponueshme në bazë të dhomës së përbashkët ose dhomës teke, mbi të cilën aplikohet një tarifë shtesë për dhomën teke.

 

Studentët e rritur mund të zgjedhin akomodimin e dhomës së përbashkët në Rezidencën ose Hotelet e ESE nëse rezervojnë dhomën me një mik / të afërm / partner, përndryshe zbatohen Rregulloret e Hotelit; dmth kur një person zgjedh një dhomë por është vetëm në dhomë zbatohet tarifa e Shtesës për Dhoma Teke.

 

Studentët që qëndrojnë në familjet pritëse dhe që kërkojnë një dietë të veçantë të çdo lloji, siç është celiaka, duhet të paguajnë një tarifë shtesë siç është botuar në Listën e Çmimeve.

 

Të gjithë studentët duhet të ndjekin Rregullat përkatëse të Shtëpisë sipas opsionit të akomodimit. Ju lutemi shkarkoni Rregullat e Shtëpisë ESE për të gjitha detajet.

 

Të gjithë studentët që qëndrojnë në Residences dhe Apartamente duhet të paguajnë një depozitë prej 100 € plotësisht gjatë check-in, para fillimit të kursit. Studentët që nuk paguajnë depozitën nuk do të lejohen në klasë. Depozita mund të kthehet plotësisht ose pjesërisht, gjatë check-out me kusht që të mos ketë asnjë tarifë në pritje të kryer nga studenti dhe / ose se studenti nuk është përgjegjës për ndonjë dëm të çdo natyre, duke përfshirë por pa u kufizuar në pajisjet, pajisjet dhe pajisje gjatë qëndrimit në akomodimin ESE. Studentët duhet të paguajnë para check-out çdo dhe të gjitha tarifat në pritje që tejkalojnë depozitën e tyre.

 

Studentët nuk do të lejohen të hyjnë në klasë nëse depozita në fjalë nuk paguhet. ESE rezervon të drejtën për të dëbuar dhe/ose pezulluar studentët nga akomodimi dhe shkolla nëse ata nuk paguajnë depozitën e tyre prej 100 € gjatë regjistrimit. Në një rast të tillë ESE nuk do të rimbursojë asnjë para për pagesën e akomodimit dhe tarifave të shkollimit.

 

ESE rezervon të drejtën të tarifojë për çdo TVSH shtesë dhe taksat e tjera të vendosura nga Qeveria të regjistruara pas konfirmimit të rezervimit të studentëve.

Sigurimi i udhëtimit

ESE kërkon që të gjithë studentët të blejnë sigurimin e udhëtimit, shëndetit dhe anulimit të Guard.me që përfshin mbulimin për kostot mjekësore dhe riatdhesimit në rast aksidentesh ose sëmundjeje. Sigurimi Guard Me, i ofruar nga ESE, mbulon të gjitha kombësitë dhe udhëtimet studimore dhe njihet nga spitalet private në Maltë.

Pagesa e Tarifave

ESE rezervon të drejtën të mos pranojë asnjë student nëse pagesa për rezervimet e studentëve të përmendur nuk është marrë nga ESE plotësisht përpara datës së fillimit të kursit të studentëve.
Pagesa e tarifave mund të bëhet me një nga mënyrat e mëposhtme:

 1. Me Transfer Bankar:
  Detajet tona bankare janë:
  Mbajtësi i llogarisë: Shkolla Evropiane e Anglishtes Ltd.
  Emri i Bankës: HSBC Bank Malta plc
  Adresa e degës: High Street, Sliema, SLM 1549, MALTA
  Kodi Swift i Bankës: MMEBMTMT
  Nr. I llogarisë: 006 - 074413 - 451
  IBAN: MT28MMEB44060000000006074413451
 2. Me kartë krediti: 
  Pagesa e bërë online me kartë krediti, kjo mund t'i nënshtrohet një tarife administrimi shtesë.
Kur kryeni pagesën me transfertë bankare, ju lutemi shkruani emrin e studentit të plotë si referencë dhe ju lutemi dërgoni një kopje të formularit të pagesës bankare në ESE. Çdo tarifë bankare e shkaktuar gjatë pagesës me transfertë bankare duhet të paguhet nga studenti/agjenti.
 
Pushime Publike

Kur pushimet publike bien në një ditë jave, mësimet e gjuhës angleze do të përbëhen sa më shumë që të jetë e mundur, por jo domosdoshmërisht në mënyrë të plotë.
Mësimet e Diplomës së Fondacionit Ndërkombëtar, të cilat bien në Festa Publike, nuk përbëhen.

Reduktimi i mësimeve

Kohëzgjatja e secilës orë mësimore është 45 minuta. Nëse vetëm një ose dy studentë marrin pjesë në ndonjë nivel të veçantë, numri i mësimeve të këtij niveli do të zvogëlohet si më poshtë:
• Anglisht i Përgjithshëm 20 ose Miniclass 20: nga 20 orë në grupe në 15 orë gjysmë / private
• Anglisht i Përgjithshëm 30 ose Miniclass 30: nga 30 orë në grupe në 20 orë gjysmë / private
• Anglishtja e biznesit: nga 20 orë mësimore në grupe deri në 15 orë gjysmë / private

Ankese
ESE duhet të vihet në dijeni për çdo ankesë ose çështje të përjetuar nga çdo student ndërsa studenti po ndjek një Kurs ESE dhe / ose qëndron në çdo strehim të ESE. Ankesat duhet të bëhen ose me email tek [email mbrojtur] ose personalisht në zyrën e Mirëqenies ESE. ESE nuk do të pranojë asnjë ankesë nga studentët / agjentët / prindërit ose kujdestarët ligjorë pas largimit të studentëve nga ESE dhe nuk do të mbajë përgjegjësi për ndonjë kompensim për çdo ankesë të marrë pas largimit të studentëve.
Nivelet e gjuhës dhe kurset e përgatitjes së provimit

Kurset e përgatitjes së provimit ofrohen në nivele të ndryshme, varësisht nga niveli i studentit. ESE rezervon të drejtën të refuzojë çdo pranim të studentit në çdo kurs përgatitje provimi nëse ata e ndiejnë nivelin e studentit, në hyrje të kursit të përgatitjes së provimit, është nën standardin e kërkuar për studentin për të studiuar dhe përgatitur për provimin.

Nivelet e gjuhës dhe vetëm Diploma e Fondacionit Ndërkombëtar ESE
Për pranim në Diplomën e Fondacionit Ndërkombëtar ESE, studentët duhet të kenë një minimum të nivelit B1 / të Mesëm të Anglishtes të vërtetuar ose nga IELTS 4.5 ose 45 në Testin e Vendosjes Angleze Standarde të Arsimit NCC. Studentëve u kërkohet të plotësojnë formularin specifik të Regjistrimit që gjendet në faqen e internetit të ESE në https://ese-edu.com/english-courses/academic-programmes/international-foundation-year/ dhe dorëzoni së bashku me të gjitha dokumentet e kërkuara. Studentët që nuk kanë as një IELTS 4.5 ose 45 në Testin NCC Education Standard Placement English, por kanë një rezultat ekuivalent në një provim tjetër të njohur ndërkombëtarisht si TOEFL ose TOEIC, do të intervistohen në internet përpara se të pranohen me kusht në program dhe do të kërkohet të marrë pjesë ose në një provim IELTS ose në Testin e vendosjes standarde të arsimit NCC në anglisht në vendin e tyre (nëse është i disponueshëm) ose në Maltë, përpara datës së fillimit të kursit. Studentët që nuk janë në nivelin e kërkuar B1/Intermediate të gjuhës angleze mund të duhet të zgjerojnë programin e tyre për të arritur një IELTS 4.5 ose 45 në Testin e vendosjes standarde të gjuhës angleze të arsimit NCC në ESE me një kosto shtesë. Në një rast të tillë ESE do të lëshojë një Letër me kusht dhe studentët mund të zgjedhin të shtyjnë datën e fillimit të kursit në tjetrin për një tarifë shtyrjeje prej 145 euro. ESE rezervon të drejtën të refuzojë çdo aplikant që nuk plotëson kërkesat e hyrjes në program.
Politika e Pjesëmarrjes në ESE

Pjesëmarrja e rregullt dhe e përpiktë është e rëndësishme që studentët të arrijnë qëllimet e dëshiruara të mësimit të gjuhës. Pjesëmarrja shënohet nga një orë pas mësimi dhe përveç nëse studentët kanë një arsye të mirë për të munguar. Duhet të sigurohet dokumentacioni i duhur si provë e mungesës së justifikuar. Studentët duhet të kenë një pjesëmarrje të përgjithshme minimale prej 80% për kohëzgjatjen e studimeve të tyre për të marrë një certifikatë pjesëmarrjeje në fund të kursit.

Paketat Junior

Për çdo të mitur të pashoqëruar të moshës midis 9 dhe 12, një përfaqësuesi i ESE kërkohet të qëndrojë në aeroport deri në check-in. Në raste të tilla do të zbatohet një tarifë prej 25 euro. Të gjitha programet e ESE Junior nuk përfshijnë mbikëqyrje 24-orëshe. Sidoqoftë, Zyrtarët e Mirëqenies dhe Drejtuesit e Grupit të Kohës së Lirë janë të arritshëm për të gjithë studentët në bazë të javës 24 orë / 7 ditë.

 

Prindërit ose kujdestarët ligjorë të studentëve adoleshentë dhe të rinj të regjistruar në një paketë ESE Junior ose Adoleshentësh bien dakord dhe pranojnë që ESE ose Drejtorët ose stafi i saj nuk mund të mbahen përgjegjës ose përgjegjës për çdo dëmtim, humbje ose dëmtim, ose ndonjë përgjegjësi tjetër ose kërkesë për dëmet në lidhje me çdo student që merr pjesë në një aktivitet ose program të organizuar jo nga ESE ose, të cilët nuk janë në përputhje me Kushtet dhe Kushtet e ESE dhe politikat e tjera të shkruara, përfshirë Rregullat dhe Rregulloret e ESE, të shtypura në Udhëzuesin e Mirëseardhjes të ESE. Udhëzuesi i Mirëseardhjes ESE përfshihet në Paketën e Mirëseardhjes të dhënë për të gjithë studentët e regjistruar në një kurs në ESE dhe prindërit dhe kujdestarët ligjorë duhet ta shkarkojnë nga faqja e internetit e ESE në: https://ese-edu.com/download-a-brochure/ dhe lexojnë dhe pranojnë sa më sipër para mbërritjes së fëmijës së tyre në Maltë.

 

Të gjithë prindërit ose kujdestarët ligjorë të të gjithë studentëve adoleshentë dhe të vegjël duhet të plotësojnë Formularin e Pëlqimit të ESE dhe të paraqesin një kopje të butë te Rezervimet ESE së bashku me formularin e tyre të regjistrimit.

Forca Madhore
ESE nuk do të jetë përgjegjëse për çdo mosrespektim të ndonjë detyrimi dhe nuk do të jetë përgjegjës për pagesën e kompensimit nëse dështimi shkaktohet nga ndonjë shkak përtej kontrollit të arsyeshëm të ESE. ESE nuk do të jetë përgjegjëse për çdo kosto të kryer nga ose në emër të ndonjë studenti të shkaktuar nga forca madhore. Një shkak i tillë mund të përfshijë por pa u kufizuar në, luftë, trazira, zjarr, përmbytje, uragan, tërmet, rrufe, shpërthim, greva, bllokime, bllokime, ngadalësime, viruse, pandemi, epidemi, ose urgjenca të tjera shëndetësore, mungesë e zgjatur e furnizimeve me energji dhe akte shtetërore ose veprime qeveritare që ndalojnë ose pengojnë ESE -në nga kryerja e detyrimeve përkatëse.
Klubi i plazhit ESE

Klubi i Plazhit ESE është sezonal. Të gjitha paketat (përveç Kursit Vetëm dhe Akomodimit Vetëm) përfshijnë hyrje falas në Beach Club. Në fundjavë dhe në festat publike, Beach Club është në dispozicion vetëm kundrejt pagesës me një tarifë hyrëse të zbritur. Zbatohen kufizime të tjera.

Detyrim

Drejtorët, menaxhmenti dhe stafi i ESE nuk janë përgjegjës për aksidente personale dhe / ose vjedhje, humbje ose dëmtim të pasurisë personale që u përkasin klientëve. Ndërsa ESE përpiqet të sigurojë ndihmë për klientët e saj në çdo kohë, Drejtorët, menaxhmenti dhe stafi i ESE nuk janë përgjegjës për vendimet e marra nga autoritetet lokale. Kjo do të përfshinte gjithashtu çdo procedurë dhe vendimmarrje në lidhje me vizat e hyrjes ose zgjatjen e vizave. Për më tepër, ndërsa ESE merr përsipër të sigurojë kujdes të arsyeshëm për të gjithë personat ndërsa ata janë brenda të gjitha lokaleve të operuara nga ESE dhe / ose për ndonjë aktivitet të organizuar nga ESE, ESE heq çdo përgjegjësi në lidhje me të gjithë personat. Pavarësisht nga sa më sipër, detyrimi maksimal do të kufizohet nga shuma neto e paguar nga klienti.

Kushtet e përgjithshme

ESE rezervon të drejtën të rimbursohet plotësisht për çdo kosto mjekësore ose të lidhur me të që mund të pësojë në emër të çdo studenti që kërkon kujdes urgjent mjekësor në Maltë dhe të riatdhesojë menjëherë, me shpenzimet e studentit, çdo student që vuan nga një gjendje e rëndë mjekësore ose psikologjike .

ESE rezervon të drejtën të ndryshojë oraret e mësimit në tëdiskrecionin dhe përdorimin e klasave në ambiente alternative. Studentëve mund t'u duhet të blejnë libra shtesë të kursit ndërsa kalojnë në një nivel më të lartë kursi.

 

ESE rezervon të drejtën për të ndryshuar çdo shërbim, përshkrim dhe tarifë pa njoftim me kusht që çdo zëvendësues i ofruar të jetë së paku i të njëjtit standard, përmbajtjes dhe klasifikimit si ai i ofruar fillimisht.

ESE rezervon të drejtën të ofrojë strehim alternativ nga ai i rezervuar për sa kohë që niveli i akomodimit është i standardeve të barabarta ose më të larta.

ESE rezervon të drejtën për të dëbuar / riatdhesuar çdo person që sipas mendimit të ESE është sjellë në një mënyrë të papranueshme duke përfshirë por jo kufizuar në posedimin ose konsumimin e ndonjë droge të paligjshme dhe / ose alkoolit, dëmtim të dëmshëm të pronës, çdo sjellje që rrezikon ose dëmton shëndeti, siguria ose komoditeti i personave të tjerë që përdorin të njëjtat shërbime, shkelja e ligjit / eve lokale dhe / ose mosrespektimi i kohës së ndalimit të ditës, dhe / ose mosrespektimi i Rregullave të Shtëpisë. Studentët që kërkojnë një vizë studimi duhet të ndjekin mësimet siç janë rezervuar dhe ESE është e detyruar të raportojë në Njësinë e Vizave çdo student që vazhdimisht nuk arrin të marrë pjesë në mësime. Si pasojë, studentë të tillë mund të përjashtohen nga ESE. Dëbimi / riatdhesimi i tillë do të bëhet me shpenzimet e plota të klientit dhe asnjë rimbursim nuk do të merret parasysh dhe ESE rezervon të drejtën të kërkojë një tarifë administrimi prej 150 euro për çdo dëbim / riatdhesim të tillë. Çdo dëmtim ose humbje i ESE-së ose pasurisë së palës së tretë duhet të paguhet nga studenti para nisjes.

 

Kushtet dhe Kushtet e ESE, Rregullat dhe Rregulloret e ESE dhe Rregullat përkatëse të Shtëpisë të përfshira në Udhëzuesin e Mirëseardhjes (ju lutemi referojuni faqja jonë e shkarkimeve për më shumë detaje) dhe çdo politikë tjetër që mund të lëshohet nga ESE herë pas here janë të zbatueshme për të gjithë agjentët dhe studentët.

ESE rezervon të drejtën të ndryshojë këto Kushte dhe Kushte dhe cilat Kushte dhe Kushte janë të zbatueshme pas ndryshimit.

ESE vlerëson privatësinë tuaj. ESE menaxhon dhe përpunon të dhënat në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave. Gjatë regjistrimit në ESE, aplikanti pajtohet dhe autorizon ESE të përpunojë çdo të dhënë personale në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave dhe çdo ligj tjetër të zbatueshëm dhe të transferojë/zbulojë të dhëna të tilla tek kompanitë e tjera brenda grupit të kompanive ESE siç konsiderohen të nevojshme për ofrimin e suksesshëm të shërbimeve të regjistruara për dhe çdo qëllim që lidhet me to.

Për më shumë detaje mbi qëllime të tilla dhe të drejtat tuaja në lidhje me mbrojtjen e të dhënave, ju lutemi shikoni lidhjen e mëposhtme: https://ese-edu.com/privacy-policy/.

jurisdiksion

Nëse për ndonjë arsye lind ndonjë mosmarrëveshje midis studentit ose agjentit ose të dyve ose ndonjë entiteti dhe ESE atëherë zgjidhja e një mosmarrëveshjeje të tillë i nënshtrohet ligjeve të Republikës së Maltës dhe juridiksionit të gjykatave malteze.